Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
 • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

05:05  |  19/02/2018

Data i hora oficial

El temps

ANUNCI CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER SORTIDES I COLÒNIES I ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

 • .

  .

12/09/2017

D’acord amb les Bases Generals per a la concessió d’ajuts a les famílies aprovades  l’onze  de juliol de  2016, des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, i amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’obre una que ha de regir la concessió d’ajuts a les famílies en conceptes de SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS I ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS, organitzades per l’Ajuntament i les AMPES de l’IES Castellet i de l’escola Pompeu Fabra.

 

 

BENEFICIARIS:


Famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb infants de P3 a 4art ESO que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida.


Les famílies que sol·licitin la subvenció no podran disposar d’una renda mensual superior a la de la taula (es descomptaran fina a un màxim de 350€ en concepte de lloguer o hipoteca presentant el corresponent rebut que així ho acrediti).


Composició Unitat Familiar

Ingressos màxims mensuals

Un adult i un infant

1024,42 €

Un adult i dos infants

1308,98 €

Un adult i tres infants

1593,54 €

Dos adults i un infant

1422,80 €

Dos adults i dos infants

1707,36 €

Dos adults i tres infants

1991,92 €

Tres adults i un infant

1821,18 € 

Tres adults i dos infants

2105,74 € 

Tres adults i tres infants

2390,30 €  

Quatre adults i un infant

2219,57 €  

Quatre adults i dos infants

2504,13 € 

Quatre adults i tres infants

2788,69 € 


Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:


 • Que es tracti d’un infant en acolliment.
 • Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una disminució reconeguda.
 • Que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental.
 • Infants amb situació de risc social (a valorar per Serveis Socials)

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:


 • Sol·licitud ajut.
 • Volant de convivència.
 • Declaració de renda de l’últim l’exercici fiscal (2016) de tots els membres de la unitat familiar o bé certificat d’imputacions d’Hisenda (en cas de situacions econòmiques molt diferents, caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines i l’informe de vida laboral  o bé la documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica).
 • Certificat de disminució, si s’escau.
 • Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
 • Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments, si es dóna el cas.
 • Rebut de lloguer/hipoteca, si s’escau.

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:


El termini per sol·licitar l’ajut és del 18 al 29 de setembre de 2017, aquestes s’hauran de presentar a SERVEIS SOCIALS dins l’horari d’oficina (c/ MESTRE SAURA NÚM. 5 BIS, CASA CULTURA).


Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun dels supòsits següents:


 • Noves matricules
 • Causa objectiva sobrevinguda
 • Inici o canvi de mesures en un pla de treball familiar amb l’EBAS
 • Nouvinguts al municipi

Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits seran considerades fora de termini, i en conseqüència seran desestimades.


Per més informació us heu d’adreçar a SERVEIS SOCIALS  (c/Mestre Saura, núm.5 Bis CASA CULTURA. Tel. 93.831.88.84).


El Pont de Vilomara i Rocafort, setembre 2017.


Informació relacionada


Data de modificació: 12/09/2017 14:30:00