Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població - Marquet Paradís

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

La redacció del Pla de Prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) forma part del servei de suport tècnic de la Diputació de Barcelona als ajuntaments per tal que els municipis puguin donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

S'exposa al públic l’esmentat projecte durant un termini de trenta dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

Es fa constar que en cas de no haver-hi al·legacions, aquesta aprovació inicial s’elevarà a definitiva sense necessitat d’un nou acord.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 13:05