Projecte d’execució de les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans

Dijous, 29 de desembre de 2022 a les 00:00

L’objectiu general d’aquest projecte és recuperar el bosc de ribera autòcton a llarg termini amb les seves espècies de flora i fauna que li pertanyen.

A curt termini es pretén erradicar la canya americana, l’esbarzer i els arbres alꞏlòctons i també sanejar els pollancres i àlbers que es vagin trobant i que molts d’ells presenten un important risc de caiguda.

Per tal d’evitar la proliferació d’aquestes espècies foranies també es sembrarà plantes herbàcies autòctones de baix manteniment.

L’àmbit de llera a actuar es troba comprès entre el pont Nord (BV-1225) d’accés al municipi fins a la meitat Nord de la urbanització del Marquet Paradís. Es considera que aquesta zona és el tram urbà amb més densitat de població i de més proximitat al nucli.

S’ha dividit la totalitat de l’àmbit en quatre zones per poder actuar, si es creu convenient, per fases.

L’actuació tracta de fer una erradicació de la canya americana i matollar per evitar acumulació de residus vegetals i millorar-ne la visibilitat, en especial a la zona al voltant del Pont Antic.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 14:02