Anunci d'ajuts al pagament del lloguer any 2021

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

Del 27 d’abril al 4 de juny es pot sol·licitar subvenció per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

La documentació que s’ha de presentar és:

 • Sol·licitud signada i degudament emplenada.
 • Original i fotocòpia vigents de tots els DNI o NIE de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del Llibre de família, si escau (famílies amb menors sense DNI/NIE).
 • Original i fotocòpia del Volant de convivència emès per l’Ajuntament on es troba empadronat.
 • Original i fotocòpia del Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
 • Originals i fotocòpies rebuts de lloguer pagats del 2021
  • Si s’ha pagat a través d’entitat bancària: identificació persona pagadora, identificació del beneficiari, mensualitat corresponent.
  • Si s’ha pagat a un administrador: mensualitat corresponent, segell gestoria, segell de pagat i signatura
 • Full de transferència bancària SEPA (signat i segellat per l’entitat bancària).
 • Original i fotocòpia de justificant d’ingressos 2019, segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració IRPF 2019. Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2019, estan obligats a realitzar declaració IRPF.
  • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’imputacions i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys.
  • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Certificat prestació RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA – 2019.
  • Protecció familiar 2019.
 • Original i fotocòpia certificat o resolució discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin grau 33%, si s’escau.
 • Original i fotocòpia títol família nombrosa o monoparental, si s’escau.

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar.

SI NO POT FER PRESENTACIÓ ONLINE, S’HA DE TRUCAR PER DEMANAR CITA PRÈVIA ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS (93.831.88.11) O AL CONSELL COMARCAL DEL BAGES (93.693.03.56)
 

Podeu consultar la convocatòria a:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Darrera actualització: 28.04.2021 | 08:55