Taxes i impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs municipals (impostos i taxes).

L'Ajuntament compta amb el suport de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT), depenent de la Diputació de Barcelona, pel que fa a la recaptació de taxes i impostos municipals. Aquest suport el dóna la Diputació de Barcelona als municipis de la província de Barcelona que compleixen unes característiques concretes referides a ingressos i habitants.

Tots els tributs municipals són gestionats per l'ORGT: emissió de rebuts, cobrament i reclamació de quantitats. A través d'aquesta plana podreu sol·licitar l'estat dels vostres rebuts i altres dades relacionades amb la recaptació. Podeu fer-ho de manera telemàtica (per internet) o bé presencialment a les oficines municipals o en qualsevol oficina de l'ORGT, situades a les capitals de comarca de la província de Barcelona.

Tipus de gestions que es poden sol·licitar


Les diferents gestions/peticions que es poden sol·licitar presencialment a les oficines municipals de l'Ajuntament són les següents (els documents els trobareu a la dreta d'aquesta plana):

 • INSTÀNCIA GENERAL IMPOSTOS: serveix per a comunicar a l'ORGT qualsevol circumstància referent al pagament de tributs del municipi, des de duplicats de rebuts a canvis d'adreça fiscal. També s'utilitza per demanar exempcions de vehicles de més de 25 anys.
 • ATORGAMENT DE PODERS - REPRESENTACIÓ DE TERCERS: serveix per a persones que ostenten la representació d'una empresa (caldrà aportar escriptura de poders) o bé per a persones físiques que actuen en representació d'un tercer (caldrà aportar document original on consti aquesta autorització).
 • FRACCIONAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS: serveix per a sol·licitar el fraccionament del pagament de tributs municipals.
 • SOL·LICITUD PER A L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES PER MINUSVALIA: petició d'exempció en el pagament de l'impost de vehicles per raó de minusvalia o per vehicles de més de 25 anys.
 • SOL·LICITUD PER A L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE MÉS DE 25 ANYS: petició d'exempció en el pagament de l'impost de vehicles per a vehicles de més de 25 anys. Caldrà utilitzar la Instància General d'Impostos.
 • SOL·LICITUD D'INGRESSOS INDEGUTS VEHICLES: serveix per demanar la devolució de l'Impost de Vehicles que s'hagi carregat al compte corrent i no correspongui el seu cobrament (caldrà adjuntar rebut original).
 • SOL·LICITUD D'INGRESSOS INDEGUTS GENÈRICA: serveix per demanar la devolució de l'import de qualsevol altra taxa o impost que no sigui el de vehicles que s'hagi carregat al compte corrent i no correspongui el seu cobrament (caldrà adjuntar rebut original).
 • FORMULARI DECLARACIÓ DE PLUSVÀLUA I CANVI DE NOM DE FINCA: petició de canvi de nom de finca (compra - venda, herència, donació ...) i sol·licitud de plusvàlua (IIVTNU).
 • SOL·LICITUD DE BENEFICI FISCAL A LES FAMÍLIES NOMBROSES EN L'IBI: serveix per demanar els beneficis fiscals contemplats a l'Ordenança Municipal de l'IBI per a Famílies Nombroses.
 • FORMULARI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: domiciliació d'impostos i taxes.
 • FORMULARI CORRECCIÓ DE DADES: serveix per a modificar les dades del contribuent que són incorrectes (adreça d'enviament, nom, ...).
 • FORMULARI SOL·LICITUDS REFERIDES A TRIBUTS MUNICIPALS: petició de situació de càrrecs (pagat / pendent). Petició de duplicats de càrrecs pagats. Emissió de duplicats de rebuts per pagar. Domiciliacions bancàries i altres peticions relacionades amb Taxes i Impostos.

Per Internet


Des de la web de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es poden sol·licitar la gran majoria de tràmits i gestions referides a taxes i impostos. Si disposeu de certificat digital podreu accedir-hi al moment i rebre la documentació sol·licitada de seguida.

També podreu fer el pagament dels vostres deutes sense necessitat de certificat digital i només amb la referència de l'avís de pagament.

Accés a l'ORGT del Pont de Vilomara i Rocafort

Presencialment


Si preferiu fer qualsevol consulta personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria.

Recordeu que us caldrà tenir cita prèvia per poder ser atesos personalment a les oficines de l'ORGT. Podeu demanar-la des d'aquest enllaç: Cita prèvia a les oficines de l'ORGT

L'oficina més propera a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort és:

Oficina de Gestió Tributària de Manresa

C/ Major, 36
08242 Manresa
Tel. 934 729 150 - 674 797 213
orgt.manresa@diba.cat