Anunci d'ajuts al pagament del lloguer any 2022

Dimarts, 28 de juny de 2022 a les 00:00

Del 28 de juny al 15 de juliol es pot sol·licitar subvenció per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Es dirigeix a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Presentació telemàtica a través de l'enllaç https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer (si no es pot fer la sol·licitud telemàticament, cal trucar per demanar cita prèvia a l'Oficina d'Habitatge del Conselkl Comarcal: 93.693.03.50).

EL PERÍODE IMPOSITIU per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020.

IMPORT MÀXIM DE LLOGUER: en cas d'habitatge 650€ i en cas d'habitació 350€

La documentació que s’ haurà d’aportar serà

 • DNI / NIE de tots els membres de la Unitat de Convivència. 
 • Llibre de família en el cas que hi hagi menors sense DNI/NIE 
 • Volant d’empadronament (de convivència) amb la indicació de la data d’alta de totes les persones que conviuran amb el/la sol•licitant 
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència de 2020 
 • Declaració IRPF 2020. Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2020, estan obligats a realitzar declaració IRPF. 
 • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’imputacions i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys. 
 • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 • Certificat prestació Renda Garantida de Ciutadania 2020 o Ingrés Mínim Vital 2020. 
 • Protecció familiar 2020. 
 • Contracte de lloguer a nom del sol·licitant (tot sencer, renovacions incloses) 
 • Rebuts de lloguer pagats, des de gener fins al moment de la presentació de la sol·licitud. 
 • Full SEPA (model oficial que trobarà a l’enllaç web) amb el seu número de compte bancari. Aquest document s’haurà de complimentar i signar i també l’haurà de portar al banc perquè ells el signin i segellin. 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar. Per exemple: 

 • En el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova. 
 • Certificat del grau discapacitat, famílies nombroses, famílies monoparentals, etc. 
Darrera actualització: 28.06.2022 | 07:38