Anunci d'ajuts al pagament del lloguer per l'any 2024

Dilluns, 15 d’abril de 2024

S’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024, per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria es trobin en alguna de les situacions següents:

 1.    Tinguin 65 anys o més. (11 d'abril al 12 de maig)
 2.    Tinguin 35 anys o menys. (del 23 de març al 5 d'abril)
 3.    Tinguin de 36 a 64 anys. (11 d'abril al 12 de maig)

Ingressos:

 • Acreditar ingressos de la unitat de convivència de l'any 2022, no superior a 2,97 vegades el IRSC
 • Import màxim de lloguer mensual: 650€ (350 quan es tracti d’habitació). Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Sol·licituds:

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web d'Habitatge (https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/) i a l'Oficina Virtual de Tràmits (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Via de presentació de sol·licitud: 

 • Presencial al Consell Comarcal del Bages: Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 693 03 50 (Ext. #3377 o #3361)
 • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer).

Documentació que cal aportar:

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria és:

 • Document nacional d’identitat vigent (DNI)
 • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
 • Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • Certificat de convivència
 • Justificant d’ingressos teu i de cadascun dels membres de la teva unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2021.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2023, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent (com el certificat titularitat), a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

PER A MÉS INFORMACIÓ: https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/index.html

 

Darrera actualització: 22.04.2024 | 11:00