Anunci de convocatòria d'ajuts als campus d'estiu 2024

Dilluns, 15 d’abril de 2024

D’acord amb les Bases Generals per a la concessió d’ajuts a les famílies aprovades 29 d’octubre de 2020 des de la Regidoria de Serveis Socials i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, i amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’obre una convocatòria d’ajuts per a les famílies amb infants amb necessitats socioeconòmiques per participar del CASAL ESPORTIU D’ESTIU MUNICIPAL.

TERMINI: El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts per la realització del campus esportiu d’estiu del Pont de Vilomara i Rocafort és del 15 d'abril al 10 de maig de 2024, aquestes s’hauran de tramitar principalment de manera telemàtica a través de la web de l’ajuntament o presentar a SERVEIS SOCIALS dins l’horari d’oficina habitual (c/ MESTRE SAURA NÚM. 5 BIS, CASA CULTURA).

BENEFICIARIS: Famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida. Les famílies que sol·licitin la subvenció no podran disposar d’una renda mensual superior a la de la taula (es descomptaran fins a un màxim de 350€ en concepte de lloguer o hipoteca presentant el corresponent rebut que així ho acrediti).

Composició Unitat Familiar Ingressos màxims mensuals
Un adult i un infant 1.360,47 €
Un adult i dos infants 1.738,38 €
Un adult i tres infants 2.116,29 €
Dos adults i un infant 1.889,54 €
Dos adults i dos infants 2.267,45 €
Dos adults i tres infants 2.645,36 €
Tres adults i un infant 2.418,61 €
Tres adults i dos infants 2.796,52 €
Tres adults i tres infants 3.174,43 €
Quatre adults i un infant 2.947,68 €
Quatre adults i dos infants 3.325,59 €
Quatre adults i tres infants 3.703,50 €

Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:

 • Que es tracti d’un infant en acolliment.
 • Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda.
 • Que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental.
 • Infants amb situació de risc social (a valorar per Serveis Socials).

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

Procediment per presentar la documentació telemàticament: Tota la documentació que s'indica s'haurà d'adjuntar a la INSTÀNCIA GENÈRICA que servirà per tramitar la petició telemàticament (trobareu un document adjunt amb els passos a seguir per enviar documents electrònicament).

 1. Sol·licitud d’ajut que s’adjunta a aquest anunci (caldrà omplir-la i signar-la electrònicament).
 2. Declaració de renda de l’últim l’exercici fiscal (2020) de totes les persones que convisquin amb l’infant o bé certificat d’imputacions d’Hisenda (en cas de situacions econòmiques molt diferents o que encara no s’hagi efectuat la declaració del 2020, caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé la documentació que es cregui oportuna per justificar la situació econòmica). (Fotografiada o escanejada).
 3. Certificat de discapacitat, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).
 4. Títol o certificat de família nombrosa/monoparental, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).
 5. Conveni regulador en cas de progenitors separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).
 6. Rebut de lloguer/hipoteca, si s’escau (Fotografiat o escanejat).

IMPORT DELS AJUTS: Els imports variaran en funció d ela puntuació obtinguda segons la valoració socioeconòmica, seguint la taula següent:

Puntuació ajuts Casal sencer Quinzena Setmana
+10 punts 150€ 60€ 30€
De 9 a 6 100€ 50€ 20€
De 5 a 1 50€ 25€ 10€

Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • Noves matricules.
 • Causa objectiva sobrevinguda.
 • Inici o canvi de mesures en un pla de treball amb els progenitors per part de l’EBAS.
 • Nouvinguts al municipi.

Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits, seran considerades fora de termini i, en conseqüència, desestimades.

Per més informació us heu de dirigir a SERVEIS SOCIALS (c/ Mestre Saura, núm.5 Bis CASA CULTURA. Tel. 93.831.88.84).

El Pont de Vilomara i Rocafort, 14 d'abril de 2023.

Darrera actualització: 18.04.2024 | 08:22