Convocatòria d'ajuts al menjador escolar de la llar d’infants municipal curs 2023-2024

Divendres, 22 de setembre de 2023

D’acord amb les Bases Generals per a la concessió d’ajuts a les famílies, aprovades pel ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 d’octubre de 2020 i amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’obre una convocatòria d’ajuts de menjador escolar per a les famílies amb infants escolaritzats a la llar d’infants municipal.

BENEFICIARIS:

Famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb infants escolaritzats a la llar d’infants municipal que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida.

Les famílies que sol·licitin la subvenció no podran disposar d’una renda mensual superior a la de la taula (es descomptaran fins a un màxim de 350,00 € en concepte de lloguer o hipoteca presentant el corresponent rebut que així ho acrediti).

Composició Unitat Familiar

Ingressos màxims mensuals

Un adult i un infant

1024,42 €

Un adult i dos infants

1308,98 €

Un adult i tres infants

1593,54 €

Dos adults i un infant

1422,80 €

Dos adults i dos infants

1707,36 €

Dos adults i tres infants

1991,92 €

Tres adults i un infant

1821,18 €

Tres adults i dos infants

2105,74 €

Tres adults i tres infants

2390,30 €

Quatre adults i un infant

2219,57 €

Quatre adults i dos infants

2504,13 €

Quatre adults i tres infants

2788,69 €

 

Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:

 • Que es tracti d’un infant en acolliment.
 • Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una disminució reconeguda.
 • Que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental.
 • Infants amb situació de risc social (a valorar per Serveis Socials)

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Sol·licitud ajut.
 • Autorització per comprovar al Padró Municipal d’Habitants la composició de la unitat familiar. .
 • Declaració de renda de l’últim l’exercici fiscal (2021) del pare i la mare o bé certificat d’imputacions d’Hisenda (en cas de situacions econòmiques molt diferents, caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines i l’informe de vida laboral  o bé la documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica)
 • Certificat de disminució, si s’escau.
 • Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
 • Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments, si es dóna el cas.
 • Rebut de lloguer/hipoteca, si s’escau.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:

El termini per sol·licitar l’ajut és del 25 de setembre al 6 d'octubre de 2023, que s'haurà de tramitar telemàticament a través de la web de l’ajuntament (enllaç adjunt) o presentar-se a SERVEIS SOCIALS (C/ Mestre Saura núm.5 Bis, CASA CULTURA)

Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun dels supòsits següents:

 • Causa objectiva sobrevinguda
 • Inici o canvi de mesures en un pla de treball familiar amb l’EBAS
 • Noves inscripcions al centre

Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits seran considerades fora de termini, i en conseqüència seran desestimades.

Per més informació us heu d’adreçar a SERVEIS SOCIALS (telèfon 93.831.88.84).

Darrera actualització: 22.09.2023 | 11:18