Decret d'Alcaldia sobre mesures d'obertura de la Piscina Municipal

Dijous, 18 de juny de 2020 a les 00:00

DECRET ALCALDIA

El govern espanyol ha publicat un protocol de cara a l'obertura de les piscines. Inclou mesures com ara limitar-ne l'aforament, netejar-ne de manera exhaustiva tots els materials i superfícies i establir-hi distàncies mínimes obligatòries entre usuaris. L’actual situació derivada de la pandèmia mundial de COVID19 ens obliga, per tant a replantejar el servei de les piscines municipals per a aquesta temporada 2020.

Atès que és prioritat absoluta d’aquesta administració local disposar les mesures preventives necessàries per contribuir a la prevenció de l’expansió del COVID-19 i garantir la seguretat de tots els usuaris i treballadors i treballadores.

A l’empara del que disposen els articles 21.1.h), k) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.1.i), k) i m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;

RESOLC:

Primer.-     Aprovar les mesures per a l’obertura del servei de la Piscina Municipal, que inclou mesures de prevenció, protecció i organitzatives en l’àmbit de prestació del servei, així com els torns d’accés amb cita prèvia i les tarifes a aplicar.

MESURES PER A L’OBERTURA DE LA  PISCINA MUNICIPAL_TEMPORADA 2020

 1. DATES OBERTURA: del 30 de juny al 30 d’agost de 2020. Aquestes dates són susceptibles de modificació per raons organitzatives i/o d’interès públic.
 1. AFORAMENT: La normativa relativa a l’obertura de piscines municipals restringeix el seu aforament al 30% de la seva capacitat. Aquesta normativa també estableix que a l’interior de la piscina només hi pot haver 1 persona cada 6 m2 de làmina d’aigua sense restriccions. Pel que fa a les piscines del Pont de Vilomara i Rocafort això vol dir que a l’aigua hi podrà haver com a màxim 50 persones simultàniament (40 persones en el vas de la piscina gran i 10 persones en el vas de la piscina petita) tal com s’indica en l’informe tècnic emès per l’Enginyer Municipal.

Per tot l’exposat anteriorment s’estableix un aforament màxim de 50 persones en cadascun dels torns establerts (que es detallen al punt 3), quantitat que garanteix  la completa disposició de la instal·lació a les persones usuàries.

 1. HORARIS:

La utilització de les Piscines Municipals serà en diversos torns per tal de garantir l’accés d’un major nombre de persones usuàries. Per aquest motiu s’estableixen els següents torns:

 • Torn 1: de 10:30 a 12:30h. Torn de bany per a gent de totes les edats, però recomanat per a persones més grans de 65 anys i per persones adultes acompanyades de menors de 12 anys.
 • Desinfecció: de 12:30 a 13:00h
 • Torn 2: de 13:00 a 16:00h. Torn de bany per a gent de totes les edats
 • Desinfecció: de 16:00 a 16:30h
 • Torn 3: de 16:30 a 19:30h. Torn de bany per a gent de totes les edats

En els horaris establerts per la desinfecció i neteja, les instal·lacions romandran tancades al públic.

 1. ACCÉS I PREUS:
 1. S’eliminen els abonaments de temporada, existint només la possibilitat d’adquirir entrades. Els preus per als veïns i veïnes empadronats seran els següents:
 • Menors de 5 anys: gratuït
 • De 5 a 64 anys (Torn 1): 0,5€
 • De 5 a 64 anys (Torns 2 i 3): 1€
 • A partir de 65 anys o pensionistes (Torns 1, 2 i 3): 0,5€

Per a les persones no empadronades al municipi es mantenen els preus establerts a les ordenances fiscals.

 • Dia laborable (de 5 a 13 anys): 5€
 • Dia laborable (de 14 a 64 anys): 6€
 • Dia  laborable (a  partir  de  65  anys  o pensionista): 4€
 • Dissabtes i festius (de 5 a 13 anys): 6€
 • Dissabtes i festius (de 14 a 64 anys): 7€
 • Dissabtes  i  festius (a  partir  de  65 anys o pensionista): 5€
 1. L’accés a la instal·lació s’haurà de reservar amb cita prèvia a través de la plataforma contractada per l’Ajuntament i que es podrà accedir a través de la pàgina web municipal www.elpont.cat. Només es podrà accedir en un dels torns de manera diària per garantir que el màxim de veïns/es puguin gaudir de la instal·lació.
 1. La cita prèvia s’haurà de demanar abans de les 00:00h del mateix dia. En cas que les reserves no completin la totalitat de l’aforament determinat, es podran vendre entrades presencialment fins que es completi. El pagament s’haurà d’efectuar a l’entrada de les instal·lacions.
 1. Les normes d’accés inclouen la prohibició de l’entrada a qualsevol persona que tingui símptomes respiratoris compatibles amb la COVID19.
 1. MESURES DE SEGURETAT
 • Es delimitaran passadissos d’entrada i sortida diferenciats.
 • Es realitzarà un registre del control d’aforament de cada torn (extret de l’aplicatiu de cita prèvia i anotant si els usuaris han assistit o no a la instal·lació), per posar-lo a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui necessari.
 • Abans d’accedir a la instal·lació, totes les persones usuàries hauran de realitzar un rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic posat a disposició, rentat de les soles de les sabates i se li farà entrega d’una bossa d’escombraries individual per tal de dipositar tots els residus que generi durant la seva estada a la instal·lació. Aquesta bossa s’haurà de dipositar al contenidor habilitat a la sortida de la instal·lació.
 • D’acord amb l’Ordre dictada pel Ministeri de Sanitat, és obligatori l’ús de la mascareta per les persones majors de 6 anys en tots els espais oberts al públic, tant a l’aire lliure com en recintes coberts, en els casos que no es pugui mantenir la distància entre persones de 2 metres i d’acord amb les excepcions previstes. S’indicarà a través de cartell tant a l’entrada com dins la instal·lació.
 • L’edifici de vestidors estarà tancat al públic i serà obligatori accedir i marxar de les instal·lacions amb la roba de bany posada. S’habilitaran només els lavabos del bar.
 • Les fonts d’aigua estaran inactives i la zona de jocs aquàtics clausurada.
 • La dutxa prèvia per entrar al vas de la piscina continua sent obligatòria.
 • Es recomana als usuaris que no intercanviïn materials d’ús personal com xurros, bombolles, etc.
 • Queda estrictament prohibit l’ús de material auxiliar de joc que pugui ser susceptible de compartir com per exemple pilotes.
 • Es durà a terme una desinfecció de les superfícies de risc, com poden ser poms de portes, baranes, escales d’entrada i sortida del vas de la piscina, zona de platja de les piscines, dutxes i qualsevol altre element o lloc de les instal·lacions que hagin pogut tocar o manipular les persones usuàries, segons estableix la normativa.

Segon.-       Donar compte d’aquestes mesures als usuaris del servei i donar-li publicitat mitjançant la seva publicació a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Ho decreta i ho signa el senyor Alcalde, Enric Campàs Serra, davant meu, Joaquim Moncunill Serra, que com a Secretari en dono fe i certifico.

 

* L'Ajuntament es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d'aquest decret.

Darrera actualització: 18.06.2020 | 21:03