Registre d'interessos

L'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix l'obligació dels representants locals de formular “declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats".

Aquestes declaracions s’efectuen en els models aprovats pel Ple de la Corporació de data 24 de març de 2011 i s’han de presentar a la Secretaria abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet.

També s'inclou el model d'autorització de comunicacions electròniques per als membres de la corporació local que cal aportar en els mateixos casos indicats abans.

Aquests models es poden descarregar des dels enllaços que trobareu a la dreta d'aquesta plana.

Darrera actualització: 7.06.2019 | 09:30
Darrera actualització: 7.06.2019 | 09:30