Taxes i impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs municipals (impostos i taxes).

L'Ajuntament compta amb el suport de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT), depenent de la Diputació de Barcelona, pel que fa a la recaptació de taxes i impostos municipals. Aquest suport el dóna la Diputació de Barcelona als municipis de la província de Barcelona que compleixen unes característiques concretes referides a ingressos i habitants.

Tots els tributs municipals són gestionats per l'ORGT: emissió de rebuts, cobrament i reclamació de quantitats. A través d'aquesta plana podreu sol·licitar l'estat dels vostres rebuts i altres dades relacionades amb la recaptació. Podeu fer-ho de manera telemàtica (per internet) o bé presencialment a les oficines municipals o en qualsevol oficina de l'ORGT, situades a les capitals de comarca de la província de Barcelona.

Tipus de gestions que es poden sol·licitar

Les diferents gestions/peticions que es poden sol·licitar presencialment a les oficines municipals de l'Ajuntament són les següents (els documents els trobareu a la dreta d'aquesta plana):

  • INSTÀNCIA GENERAL IMPOSTOS: serveix per a comunicar a l'ORGT qualsevol circumstància referent al pagament de tributs del municipi, des de duplicats de rebuts a canvis d'adreça fiscal.
  • FORMULARI CORRECCIÓ DE DADES: serveix per a modificar les dades del contribuent que són incorrectes (adreça d'enviament, nom, ...).
  • FORMULARI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: domiciliació d'impostos i taxes.
  • FORMULARI DECLARACIÓ DE PLUSVÀLUA I CANVI DE NOM DE FINCA: petició de canvi de nom de finca (compra - venda, herència, donació ...) i sol·licitud de plusvàlua (IIVTNU).
  • FORMULARI SOL·LICITUDS REFERIDES A TRIBUTS MUNICIPALS: petició de situació de càrrecs (pagat / pendent). Petició de duplicats de càrrecs pagats. Emissió de duplicats de rebuts per pagar. Domiciliacions bancàries i altres peticions relacionades amb Taxes i Impostos.
  • SOL·LICITUD PER A L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES: petició d'exempció en el pagament de l'impost de vehicles per raó de minusvalia o per vehicles de més de 25 anys.
  • SOL·LICITUD D'INGRESSOS INDEGUTS VEHICLES: serveix per demanar la devolució de l'Impost de Vehicles que s'hagi carregat al compte corrent i no correspongui el seu cobrament (caldrà adjuntar rebut original).
  • SOL·LICITUD D'INGRESSOS INDEGUTS GENÈRICA: serveix per demanar la devolució de l'import de qualsevol altra taxa o impost que no sigui el de vehicles que s'hagi carregat al compte corrent i no correspongui el seu cobrament (caldrà adjuntar rebut original).
  • FRACCIONAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS: serveix per a sol·licitar el fraccionament del pagament de tributs municipals.
  • ATORGAMENT DE PODERS - REPRESENTACIÓ DE TERCERS: serveix per a persones que ostenten la representació d'una empresa (caldrà aportar escriptura de poders) o bé per a persones físiques que actuen en representació d'un tercer (caldrà aportar document original on consti aquesta autorització).

Per Internet

Des de la web de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es poden sol·licitar la gran majoria de tràmits i gestions referides a taxes i impostos. Si disposeu de certificat digital podreu accedir-hi al moment i rebre la documentació sol·licitada de seguida.

També podreu fer el pagament dels vostres deutes sense necessitat de certificat digital i només amb la referència de l'avís de pagament.

Anar-hi  

Presencialment

Si preferiu fer qualsevol consulta personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria.

Recordeu que us caldrà tenir cita prèvia per poder ser atesos personalment a les oficines de l'ORGT. Podeu demanar-la des d'aquest enllaç:

Cita prèvia a les oficines de l'ORGT

L'oficina més propera a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort és l'Oficina de Gestió Tributària de Manresa.

C/ Major, 36
08242 - Manresa

Darrera actualització: 22.03.2019 | 14:15
Darrera actualització: 22.03.2019 | 14:15