Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial

Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus bens i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis pùblics, excepte en els casos de força major. No seran indemnitzables els danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, ni els que es derivin de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de produir-se, ni els que hagi produït una tercera persona.

El dret a reclamar prescriu al cap d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motiva la indemnització, o d'haver-se manifestat el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini s'ha de començar a comptar des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per resoldre és de SIS MESOS segons la legislació general (art. 91.3 de la LRJAP, art. 13.3 RD 429/1993).
Davant de la manca de resolució i notificació dins del termini de 6 mesos podrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització del particular.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que tingui condició d'interessada en l'expedient, per haver estat perjudicada.

Cal aportar:

  • La documentació indicada a la petició segons correspongui

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Omplint el formulari adjunt a aquesta pàgina i portant-lo a l'Ajuntament

Darrera actualització: 15.03.2019 | 11:19