Subvencions a entitats

En data 20 de febrer de 2018 es van publicar les Bases Reguladores de les Subvencions a Entitats Locals per tal de donar cobertura legal a la normativa que preveu la concessió de subvencions a les entitats legalment constituïdes del municipi. Aquestes bases continuaran vigents fins que se'n faci alguna modificació i poden ser consultades a través d'aquesta mateixa pàgina web en el document de la publicació oficial.

L'objecte de la convocatòria anual té com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats, programes d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida, promovent l'esport, la cultura i l’educació.

En el moment de presentar les sol·licituds s'hauran d'aportar els documents de l'esquerra, excepte els models A, B, C, i D que caldrà aportar-los un cop hagi estat concedida la subvenció i calgui justificar-la.

Quan es dóna resposta:

S'indica a l'article 13 de les Bases Reguladores

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats locals

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  A més dels documents llistats més avall que formen part de la sol·licitud, s'hauràn d'aportar els següents:

  Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
  Escriptura de constitució o Estatuts, en cas que l’ajuntament ja disposi d’aquests documents, i no s’hagin produït modificacions, no caldrà aportar-ho.
  Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant, si s’escau.
  Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
  Declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat.
  Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
  Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
  Document de domiciliació bancària, d’acord el model normalitzat.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.05.2023 | 08:15