Urbanisme i obres

Les sol·licituds d'Urbanisme es realitzaran a través del tràmit Instància Genèrica, omplint i adjuntant el model que s'escaigui de la columna "Documentació", així com tota la documentació addicional necessària, depenent del tipus de sol·licitud que es vulgui tramitar.

SOL·LICITUDS URBANISME

 • Comunicació prèvia d'obres (vegeu tipus de comunicacions *)
 • Comunicació prèvia de primera ocupació
 • Llicència d'obres (vegeu tipologies **)
 • Llicència de divisió horitzontal
 • Llicència de parcel·lació
 • Pròrroga de llicència d'obres
 • Ocupació de la via pública

(*) Tipus de comunicacions prèvies d'obres:

 1. Obres de reforma interior sense afectació d’elements estructurals i que no modifiquin la distribució
 2. Reparació de teulades, terrats, terrasses, balcons, llosanes de balcons i/o baranes sense afectació estructural.
 3. Execució i/o reparació d’arrebossats, d’aplacats i/o pintat de façanes en actuacions que NO facin front a espais de domini públic i d’alçades inferiors a 6 m. (1) (2)
 4. Reparació puntual o substitució de fusteries existents, balconeres persianes o reixes.
 5. Construcció d’envans pluvials d’alçades inferiors a 6 m. (1)
 6. Reparació i col·locació de canonades de desguàs / canalons pluvials en alçades inferiors a 6 m. (1)
 7. Obres puntuals de serveis en sòl de titularitat privada
 8. Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbres ni modificació topogràfica
 9. Construcció i/o revestiment de tanques de finca, parcel·la o solar en actuacions que NO facin front a la via pública. (1) (3)
 10. Instal·lació de rètols dintre dels forats arquitectònics dels edificis de planta baixa o col·locació de tendals.
 11. Instal·lació d’equips d’aire condicionat
 12. Instal·lació i/o modificació d’equips de depuració d’aigües i instal·lacions de captadors solars tèrmic o panells fotovoltaics.
 13. Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.
 14. Actuacions d’urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a intervenció definitiva.
 15. Actuacions d’urgència de protecció de façanes, mitgeres i d’altres elements constructius.

(1) En actuacions d’alçades superiors a 6 m i fent front a via pública, caldrà tramitar llicència d’obres.

(2) Caldrà indicar de quin acabat / color es pintarà la façana.

(3) Segons les normes urbanístiques del municipi, les tanques podran ser com a màxim de 1,80 m d’alçada (0,9 m com a màxim massís + fins a 1,80 m amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust.)

(4) En el mateix pla d’inclinació de la coberta o, en cas de coberta plana, quan no superin 1 metre d’alçada.

(**) Tipologia de les Llicències d'obres

 • Construccions i edificis d'obra nova
 • Reformes i rehabilitacions en edificis existents amb modificació d'obertures de la façana, modificació de la distribució interior i/o amb afectació estructural.
 • Rehabilitacions de façanes que facin front a la via pública o bé d'alçades superiors a 6 m.
 • Tanques que facin front a la via pública,
 • Construcció / instal·lació de piscines
 • Enderrocs
 • Qualsevol obra en sòl no urbanitzable
 • Obres en edificis catalogats
 • ...

Totes les peticions fetes a Urbanisme s'han de fer utilitzant la Instància Genèrica.

Quin cost té:

Caldrà consultar les ordenances corresponents per a saber el preu de cadascun dels diferents tràmits que es poden realitzar.

Cal aportar:

 • Depenent del tipus de comunicació feta

  Caldrà aportar la documentació especificada en cada tipus de sol·licitud d'obres

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Només poden fer la tramitació presencial les persones físiques no obligades d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015. Cal demanar cita prèvia.

Darrera actualització: 14.04.2023 | 12:03