Anunci de convocatòria d'ajuts als campus d'estiu 2020

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 00:00

D’acord amb les bases generals d’ajuts a les famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, des de la Regidoria de Serveis Socials s’obre una convocatòria pública d’ AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DEL CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.

BENEFICIARIS: Famílies del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb infants de P3 a 6è curs de primària i que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida. Les famílies que sol·licitin la subvenció no podran disposar d’una renda mensual superior a la indicada en la taula.

Composició Unitat Familiar Ingressos màxims mensuals
Un adult i un infant 1.024,42 €
Un adult i dos infants 1.308,98 €
Un adult i tres infants 1.593,54 €
Dos adults i un infant 1.422,80 €
Dos adults i dos infants 1.707,36 €
Dos adults i tres infants 1.991,92 €
Tres adults i un infant 1.821,18 €
Tres adults i dos infants 2.105,74 €
Tres adults i tres infants 2.390,30 €

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  1. Sol·licitud d’ajut que s’adjunta a aquest anunci (caldrà omplir-la, signar-la i tornar-la fotografiada o escanejada).
  2. Declaració de renda de l’últim l’exercici fiscal (2019) de totes les persones que convisquin amb l’infant o bé certificat d’imputacions d’Hisenda (en cas de situacions econòmiques molt diferents o que encara no s’hagi efectuat la declaració del 2019, caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé la documentació que es cregui oportuna per justificar la situació econòmica). (Fotografiada o escanejada).
  3. Certificat de discapacitat, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).
  4. Títol o certificat de família nombrosa/monoparental, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).
  5. Conveni regulador en cas de progenitors separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments, si es dóna el cas. (Fotografiat o escanejat).

La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària de la subvenció rebuda per part de l’Àrea d’Esports de la Diputació Barcelona i, per tant, es concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l’esmentada  dotació pressupostària, a partir del qual seran desestimades tot i que d’acord als barems li correspongui. Els barems seran revisats anualment.

TERMINI : El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts per la realització del campus esportiu d’estiu del Pont de Vilomara i Rocafort és del 15 al 22 de juny de 2020. Donada l’actual situació de crisis sanitària la sol·licitud s’ha de presentar telemàticament  a través de la web de l’ajuntament (www.elpont.cat/tramitacio-electronica), més avall trobareu els passos a seguir per presentar-la.

Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun d’aquests supòsits:

  • Causa objectiva sobrevinguda.
  • Inici o canvi de mesures en un pla de treball amb els progenitors per part de l’EBAS

Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits, seran considerades fora de termini i, en conseqüència, desestimades.

El Pont de Vilomara i Rocafort, 12 de juny de 2020.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 12:53