Aprovació inicial del projecte executiu per a l’obertura i manteniment de la franja perimetral sector Marquet Paradís.

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

La redacció del Pla de Prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) forma part del servei de suport tècnic de la Diputació de Barcelona als ajuntaments per tal que els municipis puguin donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Aquest projecte ha estat redactat pel tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, Jaume Muntada.

Exposar al públic l’esmentat projecte durant un termini de trenta dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

En cas de no haver-hi al·legacions, aquesta aprovació inicial s’elevarà a definitiva sense necessitat d’un nou acord.

Podeu consultar la informació seguint l'enllaç adjunt a aquesta notícia.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 13:06