Publicació del Pla Municipal d'Incendis Forestals (PPI) 2020-2025 per a informació pública

Dilluns, 25 de maig de 2020

Es publica per a informació pública i durant 30 dies, el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, amb el benentès que si no se’n presenten, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord, procedint-se a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva.

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió.

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió 2019

Data de vigència 2025

Darrera actualització: 25.05.2020 | 08:36