Padró Municipal d'Habitants - altes, canvis de domicili i documents d'empadronament

Tots els habitants d'Espanya estan obligats a estar empadronats en un domicili.

Cada habitant ha de notificar qualsevol canvi de domicili al seu ajuntament, així com qualsevol canvi de les seves dades personals. Amb aquest tràmit podreu fer les gestions necessàries per tal d'inscriure-us al nostre Padró d'Habitants si veniu d'un altre municipi o d'un altre país. Aquest tràmit us permet tenir accés als serveis sanitaris (targeta sanitària) o a rebre i tramitar subvencions i ajudes municipals i estatals, entre moltes altres gestions.

També podreu comunicar qualsevol canvi de domicili que feu dins el nostre municipi (canvi de domicili intern) o sol·licitar Volants i Certificats d'Empadronament i Convivència. Després només us quedarà passar per les Oficines Municipals a recollir-los.

En cas dels documents col·lectius (volants i certificats de convivència) caldrà aportar l'autorització de cadascún dels membres de la unitat familiar per a cedir les seves dades personals als altres membres i, d'aquesta manera, constar efectivament en els certificats o volants col·lectius. S'adjunten models per a adults i per a menors (que hauran d'autoritzar els progenitors).

La documentació general que cal aportar en el moment de demanar l'alta al Padró Municipal d'Habitants és la següent:

  • DNI de totes les persones majors d'edat.
  • Llibre de família on constin els menors (i DNI en cas que ja en tinguin).
  • SI SÓN PROPIETARIS: Escriptura de propietat on consti l'edificació o, en cas de no constar encara, escriptura del terreny i cèdula d'habitabilitat.
  • SI SÓN LLOGATERS: contracte de lloguer i darrer rebut pagat.
  • SI JA CONSTA ALGUNA PERSONA AL DOMICILI: omplir l'autorització (AUTORITZACIÓ EMPADRONAMENT.pdf) corresponent per part del propietari que autoritza l'empadronament de tots els inscrits


NOTES IMPORTANTS:

Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors alhora o són d'un altre matrimoni, caldrà l'autorització de cadascún dels progenitors o la sentència que indiqui qui té la pàtria potestad (AUTORITZACIÓ EMPADRONAMENT.pdf).

En cas de persones incapacitades que no puguin desplaçar-se, caldrà un certificat mèdic indicant aquesta causa.

Els estrangers NO COMUNITARIS hauran de renovar obligatòriament la seva inscripció cada DOS ANYS i els COMUNITARIS cada CINC ANYS, en cas contrari es donarà de baixa d'ofici la inscripció un cop passat aquest periode.

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

Si s'aporta la documentació indicada la resposta és inmediata

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Els tràmits del Padró d'Habitants s'han de fer en persona a les oficines municipals. Les sol·licituds de documents es poden demanar per altres mitjans però caldrà recollir-los personalment.

Darrera actualització: 14.04.2023 | 12:07