Padró Municipal d'Habitants - autoritzacions per a la cessió de dades en documents col·lectius

Des del passat 1 de novembre de 2017 i, atesa la nova legislació vigent referent a Protecció de Dades de Caràcter Personal (Resolució INE de 30 de gener de 2015), cal disposar d'autorització de cessió de dades personals dels membres de la unitat familiar per tal de poder emetre certificats o volants col·lectius (convivència).

Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquesta mena on constaran només les dades del/de la peticionari/a i un requadre on s'indicarà que hi consten X persones més empadronades juntament amb el que consta al document.

En el cas dels menors, seran els seus pares qui hauran d'autoritzar la cessió de dades i, un cop aquests siguin majors d'edat, hauran de ser els mateixos fills/es que ho autoritzin expressament.

Aquesta autorització té caràcter permanent, en cas de voler revocar-la caldrà que els interessats s'adrecin novament a l'Ajuntament i sol·licitin aquesta revocació.

S'adjunten els 2 models a fer servir per a cedir aquestes dades.

La Resolució de l'INE esmentada indica el següent:

Per a l’expedició de certificacions i volants comprensius de la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili hauran d’adoptar-se les mesures necessàries per a garantir el compliment del previst a la LOPD pel que fa a disposar del consentiment dels interessats per a la cessió de les dades padronals:

“Article 6. Consentiment de l’afectat.

1. El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc de l’afectat, excepte que la llei disposi altra cosa.

No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions Públicas en l’àmbit de les seves competències.”

En cas de no disposar d'autorització, únicament podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en el volant el número de persones inscrits.

Darrera actualització: 14.04.2023 | 12:07