Guals (Vados)

75 % de bonificació sobre la quota per a titulars amb un grau igual o superior al 33 % de minusvalidesa.

Període per presentar-lo:

  • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre l'habitatge habitual (s'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
  • Document de la Generalitat de Catalunya on s'indiqui el grau de minusvalidesa.