Impost sobre béns immobles (IBI - Contribució)

25% de bonificació sobre la quota per a famílies monoparentals i nombroses: 

Període per presentar-lo:

 • Famílies nombroses: abans de l'1 d'abril de l'any en curs. Es descomptarà la bonificació de la quota a pagar.
 • Famílies monoparentals: abans del 30 de novembre de l'any en curs. Es retornarà l'import de la quota pagada.

Requisits:

 • Famílies nombroses: bonificació sempre que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin en 3 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Famílies monoparentals: bonificació sempre que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin en 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Darrer rebut IBI
 • Títol de família nombrosa o monoparental (segons sigui el cas).
 • Renda familiar de la unitat familiar vigent (normalment la presentada l'any anterior).

40% de bonificació sobre la quota, durant 3 anys, per la instal·lació de plaques solars:

Període per presentar-lo:

 • Tot l'any. Si la petició es presenta abans de l'1 d'abril podrà aplicar-se la bonificació en el mateix any en curs, en cas contrari es començaria a aplicar a partir de l'any següent.

Requisit:

La instal·lació ha hagut d'ésser legalitzada per la Generalitat de Catalunya 6 mesos abans com a màxim.

La potència de la instal·lació ha de ser igual o superior al 30 % de la potència contractada a l'immoble.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Comunicació d'obres.
 • Documentació relativa a la tramitació de les instal·lacions generadores d'energia elèctrica d'autoconsum, segons link,
  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/03_energia/Autoconsum/
 • Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora
 • Inscripció de la instal·lació fotovoltaica al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
 • Acreditació de la potència contractada a l'habitatge.
 • Volant de residència actual.
Darrera actualització: 7.02.2022 | 12:28
Darrera actualització: 7.02.2022 | 12:28