Plusvàlua (IIVTNU)

75 % de bonificació sobre la quota en cas de transmissions a cònjuges o ascendents o descendents directes per defunció del/de la titular.

Període per presentar-lo:

  • Fins a 30 dies després de la signatura de l'escriptura pública davant notari.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre l'habitatge habitual del/de la difunt/a (s'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
  • Còpia simple de l'escriptura pública signada.
  • Volant històric d'empadronament del/de la difunt/a.
Darrera actualització: 19.01.2022 | 09:31
Darrera actualització: 19.01.2022 | 09:31