Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

90 % de bonificació sobre la quota per a titulars amb un grau de més del 65 % de minusvalidesa.

75 % de bonificació sobre la quota per a titulars amb un grau d'entre el 33 % i el 65 % de minusvalidesa.

Període per presentar-lo:

  • Tot l'any.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre l'habitatge habitual (s'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
  • Document de la Generalitat de Catalunya on s'indiqui el grau de minusvalidesa.

Cal fer el pagament de l'impost amb autoliquidació, aplicant la bonificació corresponent, dins l'apartat Tràmits i Gestions - Urbanisme i Obres.


50 % de bonificació sobre la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar o biomassa, sempre que aquestes no siguin d'obligat compliment..

Període per presentar-lo:

  • Tot l'any.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre l'habitatge habitual (s'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).

Documentació a presentar en fer l'autoliquidació:

  • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.

Documentació a presentar un cop finalitzada l'obra (s'haurà de presentar aquesta documentació en un màxim sis mesos després de la sol·licitud):

  • Documentació relativa a la tramitació de les instal·lacions generadores d'energia elèctrica d'autoconsum, segons link,
    https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/03_energia/Autoconsum/
  • Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora
  • Inscripció de la instal·lació fotovoltaica al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

Cal fer el pagament de l'impost amb autoliquidació, aplicant la bonificació corresponent, dins l'apartat Tràmits i Gestions - Urbanisme i Obres. Es disposaran de sis mesos per presentar la documentació indicada. En cas de superar aquest termini, es generarà una liquidació complementària per l'import de la bonificació aplicada.

Seguidament s'ha de presentar la sol·licitud de bonificació per tal de fer les comprovacions oportunes.

 

Darrera actualització: 19.01.2022 | 14:15
Darrera actualització: 19.01.2022 | 14:15