Entra en vigor l’estat d’emergència per sequera en l’àmbit Ter-Llobregat

Divendres 2 de febrer de 2024 es va publicar la resolució d’entrada en estat d’emergència per sequera en l’àmbit Ter-Llobregat, que afecta a tots els municipis que gestiona Aigües de Manresa, S.A. excepte els de la unitat 16 Mig Llobregat, que són Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló i Marganell, que es mantenen en fase d'excepcionalitat.

L’estat d’emergència es divideix en tres fases, la I, la II i la III. Els volums d’aigua totals, que inclouen activitats econòmiques i comercials, varien en cada fase d’emergència: 

 • En fase I no poden superar els 200 litres per habitant i dia. 
 • En fase II no poden superar els 180 litres per habitant i dia.
 • En la fase III no poden superar els 160 litres per habitant i dia.  

Les administracions públiques han demanat que per poder complir amb les limitacions de consum, el consum domèstic es limiti a 9 m3/habitant/trimestre, que es tradueix en uns 100 litres/habitant/dia

Reg agrícola. Supressió del reg agrícola en un 80%.
Ús industrial. Reducció del 25% del consum d’aigua dels usuaris industrials
Usos recreatius. Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans). 
Granges/Usos ramaders. Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
Reg de jardins i zones verdes (públics i privats). Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Amb les següents excepcions:

 • En les fases I i II, es permet el reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics en les condicions següents:
 • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 
 • Que es realitzi amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.
 • Que s’indiqui l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable. 

Reg de camps esportius de gespa natural per a la pràctica de l’esport federat. Està permès, en la fase d’emergència I, en les condicions següents:

 • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 
 • Que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg. 
 • Que es realitzi amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació. 
 • Que s’indiqui de manera visible l’origen de l’aigua emprada, fent constar de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable. 

Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable

Neteja de vehicles. Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Piscines. Queda prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines excepte en els casos següents:

 • En la fase I d’emergència, es permet el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada i en les condicions següents:
  • Que disposin de sistema de recirculació d’aigua. 
  • Que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 
  • Que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina. 
  • En el cas de les piscines descobertes, que es procedeixi al tancament total de les dutxes. 

Fonts ornamentals. Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o el freàtic, quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 

Eliminació de pols en l’aire. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 

Pistes de gel i altres usos temporals. Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars. 

A la web d’Aigües de Manresa podreu consultar les restriccions així com consell d’estalvi d’aigua: https://www.aiguesmanresa.cat/la-sequera/


Aigües de Manresa incorpora un nou espai a la pàgina web per conèixer més a fons l’aigua que arriba a casa teva

L’espai permet consultar la informació sobre les característiques de l’aigua, les analítiques, el procés de tractament, i també dades sobre el preu de la factura

Aigües de Manresa incorpora a la seva pàgina web un nou espai on la ciutadania podrà conèixer més en profunditat l’aigua que arriba a les seves aixetes. Aquest espai, fet amb l’objectiu d’augmentar la transparència envers la ciutadania, busca també aprofundir en el coneixement de la feina que hi ha darrere el fet d’obrir l’aixeta i que en surti aigua. 

A l’espai web s’hi pot accedir des del menú principal de la pàgina web http://www.aiguesmanresa.cat o directament des d’aquest enllaç: https://www.aiguesmanresa.cat/laigua-a-casa-teva/

Com està estructurat l’espai “L’aigua a casa teva”?
Un cop s’ha seleccionat l’adreça de casa, es desplega un apartat amb tres pestanyes:  

 • Informació sobre la zona d’abastament. Cada zona d’abastament té una nomenclatura única i no va vinculada exclusivament a un municipi. Aquí també es pot veure informació sobre l’origen de l’aigua, i el procés de tractament que segueix. 
 • Dades analítiques. En primer pla hi ha les dades més demandades: la duresa, el calci, el magnesi i el potassi. I tot seguit es poden consultar les últimes analítiques. A la part inferior, hi ha un enllaç al SINAC, a través del qual es poden consultar les analítiques anteriors. 
 • Dades generals del municipi. En aquest apartat es pot consultar informació sobre població servida, consum mitjà d’una llar, conèixer els quilòmetres de xarxa del municipi, i el rendiment d’aquest.
 • El preu de l’aigua. És una simulació de factura, on poder veure quin és el cost del servei segons diferents consums. 

L’aigua a casa teva, també dona compliment a la RD 3/2023, de 10 de gener, sobre criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

Recorda els consells que pots seguir per estalviar aigua a casa: